Alle informatie over de NOW 1.0

06-04-2020

De NOW heeft als doel om werkgevers die door de Coronacrisis ten minste 20% van de omzet verliezen te compenseren in de loonkosten. Op die manier wordt het bedrijven mogelijk gemaakt om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van Corona. Het gaat daarbij om een subsidie voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij een werkgever. Dat zijn werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. De subsidie wordt daarbij gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 maart.

Werkgevers kunnen vanaf 6 april tot en met 31 mei een aanvraag indienen voor de NOW bij het UWV. Zij zullen een voorschot krijgen van 80% van het te verwachten subsidiebedrag. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken het voorschot te betalen aan de werkgever.

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Als je in dienst bent bij je werkgever heb je recht op 100% doorbetaling van het loon. Dit geldt ook als je (deels) niet werkt. Dit is een harde eis voor werkgevers die een beroep doen op de NOW.

Kan ik ontslagen worden als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Als je werkgever een NOW-toekenning heeft, dan is hij verplicht om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor een aanvraag ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is. In dat geval zal je werkgever het teveel ontvangen bedrag aan subsidie moeten terugbetalen met een daaraan gekoppelde sanctie. Het loon van de werknemer(s) voor wie de ontslagaanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% waardoor het teveel ontvangen bedrag aan subsidie dat je werkgever zal moeten terugbetalen extra hoog zal zijn.

Let op: je werkgever kan besluiten jouw contract voor bepaalde tijd niet te verlengen. Besluit hij dit te doen, dan kan dit wel gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie die hij van het UWV ontvangt. Het kabinet roept werkgevers dringend op om tijdelijke dienstverbanden te verlengen.

 

Verbruik ik WW-rechten als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Nee.

Wordt mijn vakantiegeld doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantietoeslag voor de maanden maart, april en mei (dat zijn de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend). Het overige deel van de vakantietoeslag waarop je recht hebt wordt niet gesubsidieerd, maar is je werkgever uiteraard wel aan jou verschuldigd. Wanneer jij je vakantiegeld uitbetaald krijgt is afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in je arbeidsovereenkomst of cao, in de recreatie is dit uiterlijk in juni.

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw?

Je werkgever krijgt ook een compensatie voor aanvullende lasten en kosten, waaronder pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).

Ik ben stagiair(e) of BBL-leerling. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

Ja, over stagevergoeding van stagiair(e)s en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Ik heb een nulurencontract. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Dit is het geval als jij een nulurencontract hebt waarin een uitsluiting van de loondoorbetalingplicht is opgenomen. Dit kan in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen voor de eerste zes maanden.  Het betekent dat je geen loon krijgt betaald als je niet werkt.

De NOW stimuleert de werkgever om in de situatie waar geen loondoorbetalingsverplichting bestaat op grond van de wet, toch coulance-halve het loon door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in januari 2020. In de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW worden namelijk ook de lonen van werknemers met een flexibele urenomvang meegenomen. Als jouw werkgever jou nu niet meer betaalt wordt de loonsom over de periode maart t/m mei automatisch lager, wat kan betekenen dat de werkgever een deel van de subsidie moet terugbetalen.

Werk je op basis van een nulurencontract maar heb je de laatste drie maanden regelmatig gewerkt of volgens een vast patroon? Dan kun je je werkgever vragen om je contract aan te passen naar het gemiddelde aantal uren dat je in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Je doet dan een beroep op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Let op: jouw werkgever kan dit vermoeden wel weerleggen. Bijvoorbeeld door aannemelijk te maken dat jij extra hebt gewerkt vanwege ziekte van je collega’s. Slaagt een beroep op het rechtsvermoeden, dan zal jouw werkgever jou in principe moeten betalen voor de contracturen.

 

Ik ben uitzendkracht. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor werknemers die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als opdrachtgever jou heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau jou door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Ik werk op payroll-basis. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

Ja, de NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden  gecompenseerd voor de loonkosten voor werknemers die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers.

Ben ik verplicht om te werken?

Dit is geen voorwaarde voor de NOW. Als jij je werk nog gewoon kan doen dan ben je verplicht om dit te blijven doen. Ben je ziek, moet je volgens de richtlijnen van het RIVM thuisblijven en zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken, dan hoef je niet te werken.

Is het niet mogelijk om je eigen werk te doen, maar heeft je werkgever wel tijdelijk andere werkzaamheden voor jou? Dan kan je werkgever je hiertoe verplichten. Het moet wel gaan om een redelijk voorstel. Bijvoorbeeld opruim- of schoonmaakwerkzaamheden op locatie. In bijzondere tijden zoals deze adviseren we je om veel werkzaamheden te accepteren, ook als ze niet direct logisch bij jouw eigenlijke functie passen. Maar let op, er kunnen nog steeds goede redenen zijn om specifieke werkzaamheden niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als je fysieke beperkingen hebt. Heb je rugklachten, dan kan zwaar fysiek werk niet passend zijn. Ga hierover in gesprek met je werkgever of de bedrijfsarts.

Als je werkt, of het nu in je eigen functie is of tijdelijk in een andere functie, dan is je werkgever verplicht om een gezonde en veilige werkplek te creëren. Dit betekent dat hij de richtlijnen van het RIVM in acht dient te nemen maar jou bijvoorbeeld ook voorlichting en instructies moet geven over de werkzaamheden en de risico's die het werk met zich meebrengt en beschermingsmiddelen moet aanbieden om je werk te kunnen doen.

Plus- en minuren

Door de Coronacrisis is er minder werk en werk jij waarschijnlijk minder uren dan normaal. Hierdoor ontstaan minuren. Normaal gesproken zou je minuren moeten inhalen op een ander moment, omdat je werkgever jou wel betaalt voor uren dat je niet werkt óf ze worden weggestreept tegenover evt. plusuren. In dit geval ontvangt je werkgever compensatie vanuit de overheid, dus vinden wij het niet terecht als jij deze uren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren.  De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. Zie artikel 15 cao recreatie.

Opnemen van verlof

Je werkgever kan jou vragen om verlof op te nemen. Hier ben je niet toe verplicht. Jij bepaalt zelf in hoeverre je de pijn van deze Coronacrisis met je werkgever wilt delen.

Moet de OR geïnformeerd worden over een NOW-aanvraag?

Ja. De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Hiermee maakt de werkgever duidelijk hoe hij zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Tevens biedt het mogelijkheid om in overleg met werknemers te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen.

Hoe zit het als mijn werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd?

Als jouw werkgever al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze van kracht. Na afloop van de vergunning kan je werkgever daar geen gebruik meer van maken en zal hij een aanvraag voor de NOW moeten doen.

Aanvragen voor werktijdverkorting die gedaan zijn maar waar nog niet op is beslist, worden beschouwd als aanvragen voor de NOW.

Let op: als jouw werkgever werktijdverkorting toegekend heeft gekregen gelden andere regels dan voor de NOW!

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.