Privacy disclaimer

Wil je je aanmelden als lid of informatie ontvangen? We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de (leden)administratie van FNV Recreatie. Soms vragen wij ook om gegevens van je werkgever zodat we kunnen bepalen onder welke cao je valt. We kunnen de vragen die jij hebt dan nog beter beantwoorden! Wij gebruiken deze informatie uitdrukkelijk niet om jouw werkgever op de hoogte te stellen van je lidmaatschap of vraag!

Dit is het Privacy Statement van Federatie Nederlandse Vakbeweging Horecabond, met als onderdelen FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie, gevestigd aan de (1311RL) Louis Armstrongweg 100, in Almere, KvK-nummer 40530088.

FNV Recreatie gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe FNV Recreatie dit doet. Door het bezoeken van de website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens

Indien jij de website van FNV Recreatie bezoekt, lid wordt van FNV Recreatie, een informatiepakket aanvraagt of gebruik maakt van andere diensten van FNV Recreatie, verschaft jij persoonsgegevens aan FNV Recreatie. Zo verwerkt FNV Recreatie jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van je lidmaatschap. Dit laatste houdt onder andere in dat FNV Recreatie lidmaatschapscontributie bij jou incasseert.

Daarnaast kan FNV Recreatie jou telefonisch, per post, e-mail, informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties. Deze berichten kunnen ook betrekking hebben op activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van derde partijen waaraan FNV Recreatie haar medewerking verleent of, nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven, die relevant voor jou kunnen zijn, zoals Menzis, FNV Voordeel en ARAG.

FNV Recreatie gebruikt het e-mailadres van haar leden tevens voor Custom Audience targeting via Facebook.  FNV Recreatie maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees meer over Custom Audience targeting.

Indien jij geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden of geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: communicatie@fnvhorecabond.nl.

Internet en cookies

De website van FNV Recreatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.

FNV Recreatie gebruikt cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door FNV Recreatie.

FNV Recreatie maakt onder andere gebruik van de volgende cookies:
• Google Analytics t.b.v. statistieken website
• Tracking pixel t.b.v Facebook
• Deelname aan poll

Beveiliging en bewaartermijn

FNV Recreatie gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt FNV Recreatie ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen FNV Recreatie toegang tot jouw gegevens, is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen FNV Recreatie.

Daarnaast bewaart FNV Recreatie jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. FNV Recreatie treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

FNV Recreatie kan jouw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, die FNV Recreatie inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van FNV Recreatie.

Een voorbeeld van het inschakelen van een derde partij door FNV Recreatie is het inschakelen van Stichting Onderzoek Horeca, Recreatie en Catering (SOHRC). SOHRC gebruikt deze gegevens om in opdracht van FNV Recreatie(tevredenheids)onderzoek te verrichten. In dit kader kan SOHRC (telefonisch) contact met jou opnemen.

Indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven kan FNV Recreatie daarnaast jouw contactgegevens die jij via de website of via een beursformulier van FNV Recreatie hebt ingevuld delen met Stichting Horecaplein en het Voorlichting- en Informatiecentrum (VIC).

Voor zover FNV Recreatie aan derden persoonsgegevens verstrekt, doet zij dit met inachtneming van de relevante privacywetgeving.

Zonder jouw toestemming zal FNV Recreatie jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden

Jouw rechten

Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die FNV Recreatie over jou verwerkt, dan kan jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres.

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jou betreffende persoonsgegevens door FNV Recreatie, kun je FNV Recreatie verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Jij kan je verzoek sturen naar onderstaand adres.

Indien je niet langer wenst dat jouw persoonsgegevens door FNV Recreatie voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kan je dit aan FNV Recreatie kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan het volgende adres: FNV Recreatie t.a.v. ledenwerving, postbus 1435, 1300 BK Almere.

Wijzigingen in Privacy Statement

FNV Recreatie behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Je wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie september 2014

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.