Werktijden en vakantie

Het is belangrijk goede afspraken te maken over je werktijden en vakantie. Het is logisch dat je werkgever je vaker wil inroosteren als het druk is en minder vaak een beroep op je doet als het rustiger is. Om medewerkers te beschermen is er de Arbeidstijdenwet.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor alle werknemers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Werknemers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken vallen ook onder de Arbeidstijdenwet. Volgens de Arbeidstijdenwet mag een dienst niet langer zijn dan 12 uur en de wekelijkse arbeidstijd maximaal 52 uur. In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 205 uur werken. 

Pauze

Als je 18 jaar of ouder bent, heb je na 5,5 uur werken recht op 30 minuten pauze. Deze pauze kan zo nodig worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Let op: ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je na 4,5 uur werken recht op een pauze van 30 minuten. De pauze mag ook worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten.

Op een gezonde en verantwoorde manier werken? De vernieuwde arbocatalogus laat zien hoe je dit kunt doen!

Overuren

Arbeidsuren, door de werkgever opgedragen, buiten de normale arbeidstijd worden op grond van de cao recreatie beschouwd als overuren. Tot overuren worden gerekend, alle uren of gedeeltelijk daarvan boven de 152 uur per 4 weken of boven de 10 uur per dag. Overuren worden vergoed in de vorm van vrije tijd. Voor ieder uur overwerk geldt een vergoeding van één uur vrije tijd. Het tijdstip waarop de vervangende vrije tijd wordt genoten, wordt na overleg met de werknemer door de werkgever vastgesteld.

Let op: overwerk hoeft niet te worden verricht door werknemers van 55 jaar en ouder en zwangere werkneemsters.


Minuren

Je werkgever dient je plus- en minuren bij te houden, deze uren worden maandelijks of periodiek schriftelijk door je werkgever verantwoord. Hij kan een spaarsysteem hanteren voor het sparen van de plusuren (tot maximaal het aantal plusuren overeengekomen in je arbeidsovereenkomst). Deze “spaarrekening” kun je inzetten als er minuren ontstaan. Je werkgever mag deze minuren niet verrekenen met vakantiedagen of andere vrije dagen, tenzij jij hier expliciet om vraagt! Minuren vervallen wanneer ze niet binnen de gestelde termijn zijn gecompenseerd.

Let op: houd er wel rekening mee dat er andere regelingen kunnen gelden voor fulltimers en flexitimers! Hoe dit precies zit, lees je in artikel 13 van de cao recreatie.

Feestdagen

Werk je op een van de erkende feestdagen, dan gelden er speciale regels met betrekking tot vrije uren. De cao recreatie rekent de volgende erkende feestdagen:


Heb je op één van bovenstaande feestdagen gewerkt tussen 02.00 uur tot en met 02.00 uur van de daaropvolgende dag? Dan heb je recht op vervangende vrije tijd. Daarnaast mag jouw werkgever jou, mits je geen hulpkracht bent, op twee erkende feestdagen per kalenderjaar niet inroosteren! Heb je een full- of parttime contract en werk je op vaste dagen per week, waarbij deze vaste werkdagen contractueel vastgelegd zijn? Dan heb je voor elke erkende feestdag recht op een vrije dag met behoud van loon, indien de feestdag op jouw vaste werkdag valt en jouw bedrijf gesloten is. Zijn jouw vaste werkdagen niet contractueel vastgelegd? Dan wordt er gekeken naar welke dagen je het afgelopen halfjaar hebt gewerkt. Ook mogen werknemers zelf aangeven of zij christelijke feestdagen willen omruilen voor andere feestdagen op basis van hun religie. Deze data moeten wel jaarlijks schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de werkgever.

Vakantie

Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 25 vakantiedagen. Als parttimer krijg je vakantiedagen naar evenredigheid van de voor jou geldende arbeidstijd. Ben je voor vier weken of korter aangenomen? Dan krijg je je vakantierechten bij beëindiging van het dienstverband.

De werkgever stelt samen met jou de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast, tenzij de werkgever een goede reden heeft om dit niet te doen. Indien de werkgever niet binnen twee weken, nadat de werknemer zijn vakantiewensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk zijn redenen heeft doorgegeven, is de vakantie vastgesteld. De werknemer heeft daarnaast het recht een vakantie van drie aaneengesloten weken op te nemen.

Opbouw vakantiedagen

Volgens de wet heb je als werknemer, bij een fulltime dienstverband, recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werk je parttime? Dan heb je naar verhouding van het aantal uren dat je werkt, recht op vakantiedagen. In een cao zijn ook vaak bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen. Val je onder de cao recreatie? Dan heb je bij een fulltime dienstverband 25 vakantiedagen. Deze bestaan uit:

Wettelijke vakantiedagen kun je niet laten uitbetalen. Bovenwettelijke dagen kunnen, in overleg, eventueel worden uitbetaald.

Opnemen vakantie

Als jij vakantie wilt opnemen, dan dien je een verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever stelt de vakantie dan, voor zover mogelijk, vast volgens jouw wensen.

Bekijk hier een voorbeeldbrief om je vakantie-aanvraag in te dienen.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.