Ziekte en verlof

Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in.

Loondoorbetaling

Een medewerker die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is te werken, krijgt een percentage van het loon doorbetaald. Tijdens het eerste ziektejaar krijg je 95% van je loon doorbetaald in het eerste halfjaar en 90% in het tweede. Tijdens het tweede ziektejaar krijg je 85% van je loon doorbetaald in het eerste half jaar en 80% in het tweede.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst, dan kun je een second opinion aanvragen bij UWV. Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren.

Wil je meer informatie over een (her)beoordeling of wil je ondersteuning in de voorbereiding bij een (her)beoordeling?

Onze REI/WIA-begeleiders kunnen je hierbij helpen. Neem contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum via ledennummer 036 - 535 85 95 of niet-ledennummer 0900 - 239 10 00 (€ 0,50 per minuut).

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent en een arbeidsovereenkomst hebt kun je aanspraak maken op wettelijke bepalingen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof. De rechten gelden ook als je een 0-uren contract hebt of een contract voor een beperkt aantal uur. Je zwangerschaps- en bevallingsverlof is 16 weken. Op grond van de cao recreatie heb je daarnaast recht op 2 extra weken verlof. Je uitkering is gebaseerd op het inkomen in het kalenderjaar.

Dit verlof kun je flexibel opnemen. Dit betekent dat je op zijn vroegst zes weken en uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met verlof kan gaan. Je hebt na de bevalling altijd recht op minstens tien weken bevallingsverlof. Ook al wordt jouw baby later geboren dan verwacht. Op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/ vind je hierover alle informatie.

Als partner heb je na de geboorte van je kind recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof, maar dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners eenmaal het aantal werkuren per week. Op de website van de Rijksoverheid vind je nog meer informatie.

Ouderschapsverlof

Jij hebt recht op ouderschapsverlof zodra je in dienst bent van je werkgever. Dit verlof is zonder behoud van loon. Je mag ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Je hebt recht op 26 keer uw aantal werkuren per week.

Alle informatie hierover vind je op de website van het Ministerie SZW.

Langdurig zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Indien je 32 uren per week werkt, betekent dit dat je maximaal 192 uren langdurig zorgverlof op kunt nemen. Over deze uren ontvang je geen loon. 
Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Op grond van de cao recreatie heb je recht op maximaal driemaal de arbeidstijd per week aan kortdurend zorgverlof. Je werkgever betaalt de eerste week 100% van je salaris.

Buitengewoon verlof

Als je in de recreatie werkt heb je bij bepaalde privéomstandigheden recht op buitengewoon verlof. Je werkgever is verplicht je vrij te geven, maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald.             

Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor bijvoorbeeld:

Bekijk al het buitengewoon verlof in artikel 22 van de cao recreatie.

Vakbondsverlof

Als je lid bent van een vakbond, heb je recht op vakbondsverlof voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten. Dit geldt ook voor het bijwonen van scholing - en vormingscursussen gehouden door werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao. Je kunt hiervoor maximaal 8 dagen verlof krijgen met behoud van salaris (kaderleden 11 dagen). Je werkgever kan de salariskosten in rekening brengen bij de Stichting Sociaal Fonds Recreatie.

Dokters- of tandartsbezoek

Als je tijdens werktijd naar de dokter, specialist of tandarts moet, krijg je de daarvoor benodigde tijd vergoed, met een maximum van twee uur. Als je bezoek langer duurt, kun je die uren inhalen in overleg met je werkgever.           

Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Registreer je dan eerst hier.