Alle informatie over de NOW 2.0

07-07-2020

Toen de Coronacrisis uitbrak, is de regering snel gekomen met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 1.0). Een noodmaatregel om zoveel mogelijk banen te behouden en salarissen te betalen tot en met mei dit jaar. Voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september is er een vervolg: de NOW 2.0. Hieronder leggen we uit wat de NOW 2.0 is en geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Bekijk hier de NOW 2.0 weergegeven in een afbeelding

NOW 2.0 heeft net als zijn voorganger NOW 1.0 als doel om werkgevers die door de coronacrisis ten minste 20% van de omzet verliezen te compenseren in de loonkosten voor de periode van 1 juni t/m 30 september dit jaar. Op die manier kunnen bedrijven zoveel mogelijk werknemers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat er sprake was van het coronavirus. Vanwege de impact die de coronacrisis heeft op onze economie en werkgelegenheid, zijn de voorwaarden voor toekenning van de NOW 2.0. wel wat aangepast. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven vanwege de strikte voorwaarden rondom bedrijfseconomisch ontslag bij de vorige NOW, nu geen NOW 2.0 gaan aanvragen. Met als gevolg een toename in het aantal ontslagen en faillissementen, aldus de verwachting van het kabinet. Daarnaast bleek de NOW 1.0 niet voldoende dekkend en passend voor ondernemers in verschillende sectoren zoals de horeca en recreatie, en voor seizoensbedrijven.

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor de loonkosten van alle werknemers die zij in dienst hebben. Dat zijn werknemers met een vast contract en werknemers met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover hij de NOW-subsidie krijgt. Ook uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen een aanvraag indienen. De subsidie is in beginsel gebaseerd op de loonsom van maart 2020 (peildatum 15 mei) en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over maart 2020. De subsidie wordt daarbij gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het gaat om omzetdalingen vanaf 1 juni.

Werkgevers kunnen naar verwachting vanaf 6 juli tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor de NOW 2.0 bij het UWV. Zij zullen een voorschot krijgen van 80% van het te verwachten subsidiebedrag. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

Wordt mijn loon doorbetaald als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja. Als je in dienst bent bij je werkgever heb je recht op 100% doorbetaling van het loon. Dit geldt ook als je (deels) niet werkt. Dit is een harde eis voor werkgevers die een beroep doen op de NOW.

Kan ik ontslagen worden als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Als je werkgever een NOW-toekenning heeft, dan is hij verplicht om gedurende de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen bij het UWV. Het kan voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht, waardoor een aanvraag ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk is. In dat geval zal je werkgever het te veel ontvangen bedrag aan subsidie moeten terugbetalen. De boete van 50% die in de NOW 1.0 gold, is komen te vervallen. Wel is het zo dat bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbonden over de ontslagaanvraag. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij een speciale commissie van de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord met de vakbonden of een mediationverzoek, dan volgt een korting van 5% op het uiteindelijke subsidiebedrag.

Let op: je werkgever kan besluiten om jouw contract voor bepaalde tijd niet te verlengen. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie die hij van het UWV ontvangt.

 

Verbruik ik WW-rechten als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Nee.

Loopt de opbouw van mijn pensioen door als mijn werkgever een NOW-toekenning heeft?

Ja, deze loopt gewoon door. Je werkgever krijgt op de loonkostensubsidie een opslag van 40% voor aanvullende lasten en kosten, zoals voor de afdracht van pensioenpremies (zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie).

Ik ben stagiair(e) of BBL-leerling. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

Ja, over stagevergoeding van stagiair(e)s en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Ik heb een nul-urencontract. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

Ja dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Dit is het geval als jij een nulurencontract hebt waarin een uitsluiting van de loondoorbetalingplicht is opgenomen. Dit kan in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen voor de eerste zes maanden.  Het betekent dat je geen loon krijgt betaald als je niet werkt.

De NOW stimuleert werkgevers in deze uitzonderlijke situatie van de coronacrisis toch uit redelijkheid je loon door te betalen. Het ligt voor de hand om daarbij te kijken naar de gemiddelde gewerkte uren in de drie maanden voorafgaande aan de Corona crisis. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het zogenaamde rechtsvermoeden van arbeidsomvang. 

Werk je op basis van een nul-urencontract maar heb je de laatste drie maanden regelmatig gewerkt of volgens een vast patroon? Dan kun je je werkgever vragen om je contract aan te passen naar het gemiddelde aantal uren die je in de afgelopen drie maanden hebt gewerkt. Je doet dan een beroep op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Let op: jouw werkgever kan dit vermoeden wel weerleggen. Bijvoorbeeld door aannemelijk te maken dat jij extra hebt gewerkt vanwege ziekte van je collega’s. Slaagt een beroep op het rechtsvermoeden, dan zal jouw werkgever jou in principe moeten betalen voor de contracturen.

Ik ben uitzendkracht. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

De NOW-regeling geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor werknemers die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers. Als opdrachtgever jou heeft ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, dan kan het uitzendbureau jou door deze regeling een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Ik werk op payrollbasis. Kan mijn werkgever dan een beroep doen op de NOW?

Ja, de NOW-regeling geldt ook voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten voor werknemers die hij in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor andere werkgevers.

Ben ik verplicht om te werken?

Dit is geen voorwaarde voor de NOW. Als jij je werk nog gewoon kunt doen dan ben je verplicht om dit te blijven doen. Ben je ziek, moet je volgens de richtlijnen van het RIVM thuisblijven en zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken, dan hoef je niet te werken.

Is het niet mogelijk om je eigen werk te doen, maar heeft je werkgever wel tijdelijk andere werkzaamheden voor jou? Dan kan je werkgever je hiertoe verplichten. Het moet wel gaan om een redelijk voorstel. Bijvoorbeeld opruim- of schoonmaakwerkzaamheden op locatie. In bijzondere tijden zoals deze adviseren we je om veel werkzaamheden te accepteren, ook als ze niet direct logisch bij jouw eigenlijke functie passen. Maar let op, er kunnen nog steeds goede redenen zijn om specifieke werkzaamheden niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als je fysieke beperkingen hebt. Heb je rugklachten, dan kan zwaar fysiek werk niet passend zijn. Ga hierover in gesprek met je werkgever of de bedrijfsarts.

Als je werkt, of het nu in je eigen functie is of tijdelijk in een andere functie, dan is je werkgever verplicht om een gezonde en veilige werkplek te creëren. Dit betekent dat hij de richtlijnen van het RIVM in acht moet nemen en jou bijvoorbeeld ook voorlichting en instructies moet geven over de werkzaamheden en de risico's die het werk met zich meebrengt en beschermingsmiddelen moet aanbieden om je werk te kunnen doen.

Wat gebeurt er met plus- en minuren?

Door de coronacrisis is er minder werk en werk jij waarschijnlijk minder uren dan normaal. Hierdoor ontstaan minuren. Normaal gesproken zou je minuren moeten inhalen op een ander moment, omdat je werkgever jou wel betaalt voor uren dat je niet werkt óf ze worden weggestreept tegenover eventuele plusuren. In dit geval ontvangt je werkgever compensatie vanuit de overheid, dus vinden wij het niet terecht als jij deze uren later ‘gratis’ weer zou moeten inhalen of reeds gewerkte extra uren hiervoor zou moeten inleveren. De buitengewone omstandigheden waar de NOW op ziet, zijn in onze ogen geen omstandigheden die voor rekening van de werknemer behoren te komen. Zie artikel 15 cao recreatie.

Moet ik verplicht verlof opnemen?

Je werkgever kan jou vragen om verlof op te nemen. Hier ben je niet toe verplicht, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt in jouw arbeidsovereenkomst. Jij bepaalt zelf in hoeverre je de ‘pijn’ van deze coronacrisis met je werkgever wil delen.

Moet de OR geïnformeerd worden over een NOW-aanvraag?

Ja. De werkgever is verplicht de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Hiermee maakt de werkgever duidelijk hoe hij zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Tevens biedt het mogelijkheid om in overleg met werknemers te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen.

Hoe zit het met om- en bijscholing?

Onder de NOW 2.0 hebben werkgevers een zogeheten inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan om- of bijscholing te doen. Je werkgever kan dit bijvoorbeeld doen door contracturen die je momenteel niet (volledig) werkt in te zetten voor scholing of andere middelen ter beschikking te stellen. Het doel hiervan is dat werknemers gemakkelijker kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Als er een OR of personeelsvertegenwoordiging in jouw bedrijf is kunnen zij de werkgever aanspreken als hij niets of onvoldoende doet op het gebied van om- of bijscholing.

Ter ondersteuning komt het kabinet met het project ‘NL leert door’ dat zal bestaan uit het aanbieden van online scholing en ontwikkeladviezen.

Wie kan er gebruik maken van de regeling NL leert door?

De regeling NL leert door biedt werkenden en werkzoekenden waaronder flexwerkers, zzp’ers  de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast is er de mogelijkheid om online scholingsactiviteiten te volgen. Het is de bedoeling dat jouw werkgever je stimuleert om van deze regeling gebruik te maken en actief het gesprek over leren en ontwikkelen met jou aangaat.

Het kan gaan om kortdurende cursussen om een specifieke vaardigheid te leren, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. De ondersteuning uit het NL Leert Door-pakket kan ook een eerste stap zijn richting omscholing naar een ander beroep of andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Om gebruik te maken van de scholingsmogelijkheden, hoef je je als deelnemer alleen aan te melden bij een deelnemende opleidingsinstantie. De opleidingsinstantie handelt verder de administratie en kosten af. Opleidingsinstanties kunnen zich deze zomer individueel of in een samenwerkingsverband aanmelden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een subsidieregeling om de scholing te financieren. Naar verwachting kunnen zo’n 50.000 tot 80.000 cursussen en trainingen gerealiseerd worden

Planning


Wil je meer weten over de NOW? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Heb je vragen over jouw situatie, neem dan contact met ons op. FNV Recreatie is er voor jou, ook in deze onzekere tijden.

 

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.