Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Deze licht de Arbodienst of bedrijfsarts in.

Loondoorbetaling

Een medewerker die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is te werken, krijgt een percentage van het loon doorbetaald. Tijdens het eerste ziektejaar krijg je 95% van je loon doorbetaald in het eerste halfjaar en 90% in het tweede. Tijdens het tweede ziektejaar krijg je 85% van je loon doorbetaald in het eerste half jaar en 80% in het tweede.

Bij de bepaling van het salaris van een hulpkracht, flexitimer of werknemer met jaarurennorm wordt gekeken naar het aantal gewerkte uren in de 13 weken voorafgaand aan ziekte. Indien deze periode niet representatief is wordt gekeken naar de afgelopen 52 weken.

Ben jij ziek? Geef dit dan tijdig door aan je werkgever. Kijk welke regels de OR of personeelsvertegenwoordiging met jouw werkgever heeft afgesproken in geval van ziekte. Zijn deze er niet, dan gelden de voorschriften zoals in bijlage 2 van de cao. Je werkgever is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst dan kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV (Uitvoering Werknemers Verzekeringen). Aan het deskundigenoordeel zijn wel kosten verbonden. Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren. In onze 'Werk & ziekte' brochure vind je alle informatie over dit onderwerp. Je kunt ook gebruik maken van de tijdbalkformulieren waarmee je het verloop van het verzuim en van de re-integratie-inspanningen kunt bijhouden.

TIP: Heb je een Wao-, Wajong-, Wia of Ziektewet-uitkering? Of zit je ziek thuis en heb je hulp nodig bij de aanvraag van je uitkering of zit je met vragen rond je re-integratie? Dan kun je als lid voor informatie en advies terecht bij onze Wia-begeleiders. Bekijk alle informatie.

Ziekte en vakantie

Wat moet je doen als je ziek wordt op vakantie? En mag je op vakantie als je ziek bent? In beide gevallen moet je in ieder geval je werkgever op de hoogte stellen. Als je op vakantie bent en je wordt ziek, moet je je ziekmelden bij je werkgever. We raden je altijd aan om de ziekmelding ook schriftelijk te bevestigen. Ook als je ziek bent, mag je op vakantie. Dit moet je vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts.

Zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent of onlangs ouder geworden bent krijg je ook te maken met diverse vormen van verlof waar je recht op hebt zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof en ouderschapsverlof. In onze 'Zwangerschap' brochure en op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie hierover en het antwoord op de meest gestelde vragen. 

Als partner heb je na de geboorte van je kind ook recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof is gelijk aan eenmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof is 100% doorbetaald. Dit verlof moet je wel opnemen in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind. Daarna heb je nog recht op 5 weken (5x het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof. Dit verlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon) door het UWV. Wel moet je eerst het geboorteverlof van 5 dagen opgenomen hebben. 

Per 1 augustus 2022 is hier ook nog 9 weken betaald ouderschapsverlof aan toe gevoegd.  Dit verlof moet binnen eén jaar na de geboorte van het kind opgenomen worden. Hiervoor geldt ook een uitkering op van het UWV, voorwaarde is wel dat eerst minimaal eén week geboorteverlof is opgenomen.

Check art. 23 van de cao voor aanvullende bepalingen in de cao recreatie.

Langdurig zorgverlof

Zorgverlof kun je opnemen om zorg te verlenen voor bijvoorbeeld een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Per 12 maanden heb je recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Indien je 32 uren per week werkt, betekent dit dat je maximaal 192 uren langdurig zorgverlof op kunt nemen. Over deze uren ontvang je geen loon.  Als je langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Je wordt tijdens dit verlof niet doorbetaald. Langdurend zorgverlof moet schriftelijk twee weken voor aanvang bij de werkgever worden aangevraagd.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan bijvoorbeeld (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En jij bent gezien de omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heb je geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Op grond van de cao recreatie heb je recht op maximaal driemaal de arbeidstijd per week aan kortdurend zorgverlof. Je werkgever betaalt de eerste week 100% van je salaris, daarna is dit 70%. Deze 30% loonderving kan gecompenseerd worden door het inhalen van werkuren of door het inleveren van bovenwettelijke vakantiedagen of opgebouwde compensatietijd.

Buitengewoon verlof

Als je in de recreatie werkt heb je bij bepaalde privéomstandigheden recht op buitengewoon verlof. Je werkgever is verplicht je vrij te geven, maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald.             

Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor bijvoorbeeld:

Bekijk al het buitengewoon verlof in artikel 22 van de cao recreatie.

Vakbondsverlof

Als je lid bent van een vakbond, heb je recht op vakbondsverlof voor het bijwonen van landelijke bijeenkomsten. Dit geldt ook voor het bijwonen van scholing - en vormingscursussen gehouden door werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao. Je kunt hiervoor maximaal 8 dagen verlof krijgen met behoud van salaris (kaderleden 11 dagen). Je werkgever kan de salariskosten in rekening brengen bij KIKK Recreatie.

Dokters- of tandartsbezoek

Als je tijdens werktijd naar de dokter, specialist of tandarts moet, krijg je de daarvoor benodigde tijd vergoed, met een maximum van twee uur. Als je bezoek langer duurt, kun je die uren inhalen in overleg met je werkgever.                  

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.