Waar heb je recht op tijdens ziekte? Mag je werkgever salaris inhouden, of juist niet? En voor welke levensgebeurtenissen mag je nu precies verlof opnemen?

Ziekte

Ben je niet in staat om te werken? Meld je dan direct ziek bij je werkgever. Laat hierbij ook weten hoe lang je denkt ziek te zijn en je geeft je verblijfplaats door (als dat niet thuis is). Als dat nodig is, ga je naar de dokter. Verder is het belangrijk dat je je houdt aan de re-integratieverplichtingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je er alles aan doet om beter te worden en je contact houdt met je werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts

Loondoorbetaling

Je krijgt je loon (voor een deel) doorbetaald. Dit ziet er als volgt uit. In het eerste jaar dat je ziek bent ontvang je:


In het tweede jaar dat je ziek bent ontvang je:

Heb je de AOW-leeftijd bereikt? En ben je nog in dienst bij je werkgever? Dan is de periode waarin je je loon doorbetaald krijgt tijdens ziekte 6 weken.

Ben je flexitimer, hulpkracht of werknemer met een jaarurennorm, dan wordt bij ziekte gekeken naar het gemiddelde maandloon (inclusief vakantiegeld en vakantiedagen) van 13 weken direct voorafgaand aan de ziekmelding. Is je gemiddelde maandloon over deze 13 weken geen goede vergelijking met dat wat je gemiddeld over de 52 weken daarvoor kreeg? Dan geldt je gemiddelde jaarloon. 

Spelregels bij ziekte

Als je ziek bent, dan geef je dit niet alleen tijdig door aan je werkgever. Het is ook belangrijk dat je nakijkt welke regels er gelden na een ziekmelding. Soms heeft de OR of personeelsvertegenwoordiging hier afspraken over gemaakt met de werkgever. Check dit altijd. Zijn deze er niet, dan gelden de voorschriften uit de cao recreatie. Je werkgever is verantwoordelijk voor het regelen van vervanging.

Ben je langer ziek? Dan zal de Arbodienst of de bedrijfsarts controle en begeleiding uitvoeren op een zodanige manier dat jouw re-integratie zo goed mogelijk verloopt. Ben je het niet eens met een beslissing van de Arbodienst dan kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV. Aan het deskundigenoordeel zijn wel kosten verbonden. Samen met je werkgever kom je tot een plan van aanpak om op een goede manier te re-integreren. In onze 'Werk & ziekte' brochure vind je alle informatie over dit onderwerp. Je kunt ook gebruik maken van de tijdbalkformulieren waarmee je het verloop van het verzuim en van de re-integratie-inspanningen kunt bijhouden en raadpleeg de re-integratiekalender in de cao recreatie.

TIP: Heb je een Wao-, Wajong-, Wia of Ziektewet-uitkering? Of zit je ziek thuis en heb je hulp nodig bij de aanvraag van je uitkering of zit je met vragen rond je re-integratie? Dan kun je als lid voor informatie en advies terecht bij onze Wia-begeleiders. Bekijk alle informatie.

Ziekte en vakantie: wat nu?

Stel, je bent op vakantie en wordt ziek. Of je bent ziek en wil graag op vakantie. In beide gevallen ben je verplicht om je werkgever en eventueel de bedrijfsarts op de hoogte te stellen. Als je ziek wordt op vakantie, moet je je bovendien ziekmelden. Het is verstandig om dit ook altijd schriftelijk te bevestigen. Jouw vakantiedagen worden vanaf dat moment niet langer ingehouden en omgezet in ziektedagen. Dit betekent dat je het loon doorbetaald krijgt zoals hierboven beschreven.  

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Als je zwanger bent of onlangs ouder geworden bent krijg je ook te maken met diverse vormen van verlof waar je recht op hebt zoals zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, kraamverlof en ouderschapsverlof. In onze 'Werk, Zwanger- & Ouderschap' brochure en op de website van de Rijksoverheid vind je alle informatie hierover en het antwoord op de meest gestelde vragen. 

 Ben je zwanger? Naast het wettelijke zwangerschapsverlof en bevallingsverlof van in totaal 16 weken heb je op basis van de cao recreatie recht op 2 extra weken betaald verlof. Je mag kiezen of je deze 2 weken opneemt voor je bevalling of na je bevalling.

Als partner heb je na de geboorte van je kind ook recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof is gelijk aan eenmaal het aantal werkuren per week. Geboorteverlof is 100% doorbetaald. Dit verlof moet je wel opnemen in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind. Daarna heb je nog recht op 5 weken (5x het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof. Dit verlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon) door het UWV. Wel moet je eerst het geboorteverlof van 5 dagen opgenomen hebben. 

Vanaf 2 augustus 2022 is hier ook nog 9 weken betaald ouderschapsverlof aan toe gevoegd.  Dit verlof moet binnen eén jaar na de geboorte van het kind opgenomen worden. Hiervoor geldt ook een uitkering op van het UWV, voorwaarde is wel dat eerst minimaal eén week geboorteverlof is opgenomen.

Check art. 26 van de cao voor aanvullende bepalingen in de cao recreatie.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan bijvoorbeeld (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. Voorwaarde is dat de zieke verzorging nodig heeft. En jij bent gezien de omstandigheden van het geval de enige die de zieke zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan heb je geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want de zieke krijgt al verzorging.

Je mag op basis van de cao recreatie per kalenderjaar maximaal 3 keer je arbeidstijd per week opnemen. Dus maximaal 15 dagen. De 1e week krijg je je salaris 100% doorbetaald. De 2e en 3e week krijg je je salaris 70% doorbetaald. De 30% die je mist, kun je later inhalen met werkuren. Of je kunt bovenwettelijke vakantiedagen of opgebouwde compensatietijd inleveren.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je voor iemand moet zorgen die levensbedreigend ziek is of als je noodzakelijke verzorging moet geven voor iemand die ziek of hulpbehoevend is. Je mag in 12 maanden maximaal 6 keer je arbeidsduur per week opnemen.

Als je 32 uren per week werkt, betekent dit dat je maximaal 192 uren langdurend zorgverlof op kunt nemen. Je vraagt het verlof minimaal 2 weken van tevoren aan bij je werkgever. Dit doe je in een brief of e-mail. Je werkgever gaat akkoord met je verzoek. Behalve als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt. Tijdens het verlof ontvang je geen loon.  

Betaald verlof

Als je in de recreatie werkt heb je bij bepaalde privéomstandigheden recht op betaald verlof. Dit wordt ook wel buitengewoon verlof genoemd. Je werkgever is verplicht je vrij te geven, maar je krijgt wel gewoon je salaris uitbetaald.           

Buitengewoon verlof geldt volgens de cao voor bijvoorbeeld:


Bekijk al het buitengewoon verlof in artikel 24 van de cao recreatie.

Vakbondsverlof

Wil je bij landelijke bijeenkomsten zijn of scholings- en vormingscursussen volgen bij werknemersorganisaties die zijn aangesloten bij de cao recreatie? Dan kun je hier vrij voor vragen. Dit heet vakbondsverlof. Je hebt recht op maximaal 8 dagen vakbondsverlof per jaar. Het verlof is met behoud van salaris. 

Ben je kaderlid? Dan heb je recht op maximaal 11 dagen vakbondsverlof per jaar, maar alleen als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. Een kaderlid van de bond is een lid van de werknemersorganisatie die de bond heeft benoemd als vertegenwoordiger van leden in externe en/of interne organen. Je werkgever kan de salariskosten in rekening brengen bij KIKK recreatie.

Lijkt het je leuk om samen met andere leden de recreatie sterk te maken

Dokters- of tandartsbezoek

Als je naar de dokter, specialist of tandarts moet onder werktijd, krijg je maximaal 2 uur vrij. Je moet wel kunnen aantonen dat dit bezoek alleen onder werktijd kan. Ben je langer dan 2 uur van je werk? Dan kun je deze uren in overleg met je werkgever op een ander moment inhalen.

Duurt het bezoek langer dan 2 uur en kun je aantonen dat dat niet jouw schuld is? Dan kan je werkgever bepalen dat je meer dan 2 uur krijgt doorbetaald.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.