Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over je werktijden en vakantie. Lees hier alles over pauzes, overuren, minuren en werken op zondag of tijdens feestdagen.

Arbeidstijdenwet

Het is logisch dat je werkgever je vaker wil inroosteren als het druk is en minder vaak een beroep op je doet als het rustiger is. Om medewerkers te beschermen is er de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet (ATW) geldt voor alle medewerkers die minder dan driemaal het wettelijk minimumloon verdienen. Medewerkers die meer verdienen maar regelmatig in de nacht en/of op risicovolle plekken werken vallen ook onder de Arbeidstijdenwet. Volgens de Arbeidstijdenwet mag een dienst niet langer zijn dan 12 uur en de wekelijkse arbeidstijd maximaal 52 uur. In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 205 uur werken. 

Pauze

Als je 18 jaar of ouder bent, heb je na 5,5 uur werken recht op 30 minuten pauze. Deze pauze kan zo nodig worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten. Let op: ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je na 4,5 uur werken recht op een pauze van 30 minuten. De pauze mag ook worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten.

Overuren

Arbeidsuren, door de werkgever opgedragen, buiten de normale arbeidstijd worden op grond van de cao recreatie beschouwd als overuren. Tot overuren worden gerekend, alle uren of gedeeltelijk daarvan boven de 152 uur per 4 weken of boven de 10 uur per dag. Overuren worden vergoed in de vorm van vrije tijd. Voor ieder uur overwerk geldt een vergoeding van één uur vrije tijd. Het tijdstip waarop de vervangende vrije tijd wordt genoten, wordt na overleg met de medewerker door de werkgever vastgesteld.

Let op: overwerk hoeft niet te worden verricht door medewerkers van 55 jaar en ouder en zwangere werkneemsters.


Werk je op basis van een jaarurennorm contract, dan kan er geen sprake zijn van overuren. Als je meer werkt dan de jaarurennorm die je in je arbeidsovereenkomst hebt staan, is er sprake van overwerkuren. Voor de compensatie van overwerkuren gelden andere regels, zie art. 12A van de cao.

Werk je als fulltimer in een seizoensbedrijf of flexitimer per periode/maand meer dan de overeengekomen gemiddelde arbeidstijd per periode of maand, dan worden deze uren aangemerkt als plusuren en niet als overuren. Voor de compensatie hiervan gelden andere regels, meer hierover vind je in art. 15 van de cao recreatie en onderstaand bij het kopje ‘minuren’.

Minuren

Minuren zijn de uren die een fulltimer in een seizoensbedrijf of flexitimer per periode/maand minder werkt dan de overeengekomen gemiddelde arbeidstijd per periode of maand.

Aan het einde van de referteperiode maakt je werkgever de balans op van het aantal plusuren en het aantal minuren. Plusuren dienen na afloop van de referteperiode binnen 6 maanden te worden gecompenseerd in vrije tijd. Lukt dat niet, dan moeten ze in de zevende maand worden uitbetaald. Voor minuren geldt dat deze ingehaald moeten worden binnen twee maanden na afloop van de referteperiode, daarna komen ze te vervallen. Let op: per 1 januari 2023 komen eventuele minuren na afloop van de referteperiode automatisch te vervallen. Zij moeten enkel nog ingehaald worden als de minuren door toedoen van de werknemer zelf zijn ontstaan.  Bijvoorbeeld omdat je jezelf te weinig hebt ingeroosterd. Na twee maanden vervallen ze.

Voor flexitimers geldt daarnaast: Je werkgever dient je plus- en minuren bij te houden, deze uren worden maandelijks of periodiek schriftelijk door je werkgever verantwoord. Je werkgever kan een spaarsysteem hanteren voor het sparen van de plusuren (tot maximaal het aantal plusuren overeengekomen in je arbeidsovereenkomst). Deze “spaarrekening” kun je inzetten als er minuren ontstaan. Je werkgever mag deze minuren niet verrekenen met vakantiedagen of andere vrije dagen, tenzij jij hier expliciet om vraagt!

Het aantal plusuren dat boven de gegarandeerde overeengekomen arbeidstijd uitkomt zal na afloop van de maand of periode moeten worden uitbetaald.

Feestdagen

Werk je op een van de erkende feestdagen, dan gelden er speciale regels met betrekking tot vrije uren. De cao recreatie rekent de volgende erkende feestdagen:


Heb je op één van bovenstaande feestdagen gewerkt tussen 02.00 uur tot en met 02.00 uur van de daaropvolgende dag? Dan heb je recht op vervangende vrije tijd. Dit geldt echter niet als je hulpkracht bent. Daarnaast mag jouw werkgever jou, mits je geen hulpkracht bent, op twee erkende feestdagen per kalenderjaar niet inroosteren! Heb je een full- of parttime contract en werk je op vaste dagen per week, waarbij deze vaste werkdagen contractueel vastgelegd zijn? Dan heb je voor elke erkende feestdag recht op een vrije dag met behoud van loon, indien de feestdag op jouw vaste werkdag valt en jouw bedrijf gesloten is. Zijn jouw vaste werkdagen niet contractueel vastgelegd? Dan wordt er gekeken naar welke dagen je het afgelopen halfjaar hebt gewerkt.

Ook mogen medewerkers zelf aangeven of zij christelijke feestdagen willen omruilen voor andere feestdagen op basis van hun religie. Deze data moeten wel jaarlijks schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de werkgever.

Vakantie

Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 25 vakantiedagen. Als parttimer krijg je vakantiedagen naar evenredigheid van de voor jou geldende arbeidstijd. Ben je voor vier weken of korter aangenomen? Dan krijg je je vakantierechten uitbetaald bij beëindiging van het dienstverband. Ook voor hulpkrachten met all-in salaris geldt dat deze hun vakantierechten uitbetaald krijgen tezamen met het salaris.

De werkgever stelt samen met jou de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast, tenzij de werkgever een goede reden heeft om dit niet te doen. Indien de werkgever niet binnen twee weken, nadat de medewerker zijn vakantiewensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk zijn redenen heeft doorgegeven, is de vakantie vastgesteld. De medewerker heeft daarnaast het recht een vakantie van drie aaneengesloten weken op te nemen.

Opbouw vakantiedagen

Volgens de wet heb je als medewerker, bij een fulltime dienstverband, recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werk je parttime? Dan heb je naar verhouding van het aantal uren dat je werkt, recht op vakantiedagen. In een cao zijn ook vaak bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen. Val je onder de cao recreatie? Dan heb je bij een fulltime dienstverband 25 vakantiedagen. Deze bestaan uit:

Wettelijke vakantiedagen kun je niet laten uitbetalen. Bovenwettelijke dagen kunnen, in overleg, eventueel worden uitbetaald.

Opnemen vakantie

Als jij vakantie wilt opnemen, dan dien je een verzoek in bij je werkgever. In dit verzoek geef je aan wanneer en voor hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever stelt de vakantie dan, voor zover mogelijk, vast volgens jouw wensen. Bekijk hier een voorbeeldbrief om je vakantie-aanvraag in te dienen.

Voorkom dat je vrije dagen vervallen

Vakantiedagen zijn helaas niet oneindig geldig, zorg dus dat je ze op tijd opneemt. Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die je hebt opgebouwd in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 vervallen dus op 1 juli 2023. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar

Vakantiegeld

Iedereen die werkt heeft recht op vakantiegeld. Jij dus ook. Dit wordt één keer per jaar uitbetaald, uiterlijk in de maand juni. Het vakantiegeld in de recreatie bedraagt 8% van het loon* dat je in het vakantiejaar (1 juni t/m 31 mei het jaar daarop) bij je werkgever hebt verdiend. Het vakantiegeld is vaak iets minder dan een bruto maandsalaris.

Let op: je betaalt wel meer inkomstenbelasting over je vakantiegeld dan over je gewone loon! Het percentage hierover wordt bepaald door de Belastingdienst.

*Onder loon vallen geen toeslagen, eventuele gratificaties en beloning in natura.

Als je hulpkracht bent met een all-in salaris wordt je vakantiegeld uitbetaald samen met je salaris.

Meer of minder werken

In de Wet Flexibel Werken (WFW) zijn regels opgenomen om een verzoek om meer of minder uren te werken, of flexibel te gaan werken in te dienen. Je kunt een verzoek indienen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:


Schrijf een brief waarin je je werkgever vraagt of je meer, minder of flexibel mag gaan werken. Je hoeft geen reden voor je verzoek te geven. Stuur dit verzoek tenminste 2 maanden voor de datum dat je meer of minder wilt gaan werken naar je werkgever. Bekijk hier een voorbeeldbrief.

Je werkgever moet met jou overleggen over het verzoek. Ook zal hij nagaan of er voor het bedrijf redenen zijn waarom het niet zou kunnen. Uiteindelijk neemt de werkgever een beslissing. Uiterlijk een maand voordat je korter of langer wilt gaan werken, moet je een schriftelijk bericht krijgen of je werkgever akkoord gaat met je verzoek om meer of minder te gaan werken. Is je werkgever akkoord met je verzoek om meer of minder te gaan werken, dan wordt je arbeidsovereenkomst aangepast. Houd er rekening mee dat je arbeidsovereenkomst daarmee dan ook echt is veranderd. De nieuwe afspraken blijven dus gelden, ook als je omstandigheden (weer) veranderen. In principe moet je werkgever uitgaan van de werktijden die jij wilt. Kan dat niet, dan moet hij schriftelijk aangeven waarom dat niet kan en een voorstel doen voor een andere verdeling. Jij beslist of je daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de aanpassing niet door.

Als je werkgever niet akkoord gaat, hoor je dat ook uiterlijk een maand van tevoren per brief. Je werkgever is verplicht om daarbij te melden wat de reden is dat hij je verzoek afwijst. Het is mogelijk dat je werkgever niets doet. Heb je een maand voordat je meer of minder zou willen gaan werken nog niets gehoord? Dan mag je doen alsof je werkgever akkoord is gegaan met je verzoek, ook al is dat door je werkgever niet schriftelijk bevestigd.

Als je werkgever jouw verzoek terecht weigert, moet je 1 jaar wachten voordat je een nieuw verzoek mag doen.

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.