Als jij en je werkgever beiden je arbeidsovereenkomst willen beëindigen, dan heet dat 'ontslag met wederzijds goedvinden'. De afspraken die over die beëindiging worden gemaakt worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Het belang van een goede vaststellingsovereenkomst is groot. Zonder goede vaststellingsovereenkomst loop je het risico dat je geen WW-uitkering krijgt. Wij adviseren werknemers altijd om de vaststellingsovereenkomst door onze juristen te laten controleren. Die controle is voor leden van FNV Horecabond kosteloos.  

Het is belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst de aanspraak op een WW-uitkering niet in gevaar brengt. Daarnaast of de vaststellingsovereenkomst de vergoedingen en voorzieningen bevat die de vaststellingsovereenkomst op grond van de wet, de arbeidsovereenkomst of het sociaal plan behoort te bevatten. Hieronder kun je lezen waarop wij bij de controle van een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld letten.

Ontslagreden

Wij controleren bijvoorbeeld of de juiste bepalingen in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen over de reden van het ontslag. Zo moet een neutrale ontslagreden zijn opgenomen zoals het verschil van inzicht of de bedrijfseconomische reden, moet duidelijk zijn dat de werkgever het initiatief heeft genomen tot ontslag over te gaan, moet blijken dat er geen dringende reden voor ontslag speelt en dat er geen mogelijkheden zijn je te herplaatsen binnen het bedrijf van je werkgever. Als deze zaken in de vaststellingsovereenkomst zijn benoemd is het voor het UWV duidelijk dat jou niets valt te verwijten met betrekking tot de beëindiging van je dienstverband.

Salaris en andere gegevens

Ook is het van belang dat de juiste gegevens in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Is de indiensttredingsdatum juist? Is het brutosalaris correct opgenomen en is de uitdiensttredingsdatum correct? De hoogte van je WW-uitkering wordt onder andere vastgesteld aan de hand van je brutosalaris en wij willen voorkomen dat daar discussie over ontstaat. Ook is de hoogte van je brutosalaris en je indiensttredingdatum van belang bij de berekening van de transitievergoeding waarop je aanspraak kunt maken.

Opzegtermijn

Een volgend belangrijk punt is de opzegtermijn. Is een te korte opzegtermijn opgenomen, dan krijg je pas later een WW-uitkering en zit je dus enige tijd zonder inkomen. Volgens de wet is de opzegtermijn 1 maand als je minder dan 5 jaar bij je werkgever werkt, 2 maanden als je tussen 5 en 10 jaar bij je werkgever werkt, 3 maanden als je tussen 10 en 15 jaar bij je werkgever werkt en 4 maanden als je 15 jaar of langer bij je werkgever werkt.

Vrijstelling van werkzaamheden en doorbetaling salaris

Je kunt afspraken maken over vrijstelling van werkzaamheden met doorbetaling van salaris, bijvoorbeeld vanaf de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst tot de einddatum. Dit geeft jouw de tijd en ruimte om uit te kijken naar een andere betrekking.

Vakantiedagen en vakantietoeslag

Je kunt afspreken hoe je om gaat met de uitbetaling van opgebouwde vakantietoeslag en niet genoten vakantie-uren. Dit is vaak al in een sociaal plan overeengekomen.

Beëindigingsvergoeding

Bij de beëindiging van een dienstverband op initiatief van werkgever heb je recht op een transitievergoeding. Vaak wordt in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst afgesproken dat de transitievergoeding nog met een bepaalde factor wordt verhoogd. De beëindigingsvergoeding is dan de transitievergoeding maal de in het sociaal plan overeengekomen vermenigvuldigingsfactor.

Concurrentie- en relatiebeding

In de vaststellingsovereenkomst kun je afspreken dat een eventueel concurrentie- of relatiebeding zal vervallen. Een concurrentie- en/of relatiebeding verbiedt je vaak voor een concurrent of vroegere klanten van je oud-werkgever te werken en kan je in je latere loopbaan hinderen in het vinden van een nieuwe baan. Let daar dus goed op.

Geen verrekening opleidingskosten

In veel opleidingsovereenkomsten wordt afgesproken dat door werkgever betaalde opleidingskosten moeten worden terugbetaald wanneer je binnen een x aantal maanden of jaren uit dienst treedt. Wij adviseren in de vaststellingsovereenkomst af te spreken dat je opleidingskosten niet hoeft terug te betalen.

Positief getuigschrift

In de vaststellingsovereenkomst wordt vaak opgenomen dat je bij uitdiensttreding een positief geredigeerd getuigschrift ontvangt en dat positieve referenties worden afgegeven.

Kosten juridische bijstand

In veel gevallen zal je werkgever een bijdrage willen leveren aan de juridische kosten voor het laten checken van de vaststellingsovereenkomst. Vaak moeten facturen binnen een bepaalde termijn na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst bij je werkgever worden ingediend (bijvoorbeeld binnen twee weken). Let daar dus goed op.

Kosten outplacement/opleidingskosten

In veel gevallen zal je werkgever een bijdrage willen leveren aan een outplacementtraject of te volgen opleiding. Ook die vergoeding is vaak aan voorwaarden verbonden dus let daar goed op.

Tot slot gaan wij na of de werkgever de juiste route heeft bewandeld en controleren wij of er geen sprake is van een opzegverbod. Als lid van FNV Horecabond kun je de vaststellingsovereenkomst kosteloos laten controleren door één van onze juristen. Als alle zaken kloppen, kun je de vaststellingsovereenkomst met een gerust hart ondertekenen!

Inloggen Mijn FNV Recreatie

Wachtwoord vergeten?
Nu registreren.